Ispudingas erotinis masaas.Erotinis masaas yra viesi ir nepamirtama „pasaka suaugusiems“. A sukursiu ideali atmosfer kuri pads atsipalaiduoti ir pasinerti nepamirtam emocij ir spdi pasaul.Paadu kad bus labai karta.r
avinga masaist kvieia pas save kultringus ponus atsipalaiduoti.r
,Lingam masazas 30min-50eu,60min-90eur
,Nuru masazas 40min-80eu,60min-120eur
SMS neskaitau.r
SEKSO NRA.r
Ýðîòè÷åñêèé ìàññàæ ýòî ÿðêàÿ è íåçàáûâàåìàÿ "ñêàçêà äëÿ âçðîñëûõ". ß ñîçäàì èäåàëüíóþ àòìîñôåðó êîòîðàÿ ïîìîæåò Âàì ðàññëàáèòüñÿ è îêóíóòüñÿ â ìèð íåçàáûâàåìûõ ýìîöèé è âïå÷àòëåíèé.r
Áóäåò î÷åíü æàðêî. Îáåùàþ.r
Îáîÿòåëüíàÿ ìàññàæèñòêà ïðèãëàøàåò ê ñåáå êóëüòóðíûõ äæåíòåëüìåíîâ ðàñëàáèòüñÿ è îòäîõíóòü.r
Ïðîñüáà.ìóæ÷èí.Èòèì íå ñïðàøèâàòü.r
Îòâå÷àþ òîëüêî íà çâîíêè
Mano telefonas:  +37067867**0

  • Miestas: Vilnius
  • Amžius: 37
  • Akys: Pilkos
  • Ūgis: 170

Mes siekiame, kad gautumėt kokybiškiausias paslaugas ir telefono numerius patikriname.

  Mano telefonas:  +37067867**0

Parašyk SMS su tekstu:

xxx sgj numeriu: 1398


Po akimirkos gausi telefono numerį ir tai labai maža investicija už malonumų pilną laiką.
Gauti numerį