Harmonizojantis su tantriniu elementu Relaksmasa90min.-Relaksacinås intuitivus viso kuno masaas
(Sielos ir kno terapija-Mntalini-emocionalini blok transformavimas.
Pirmoji beslygins Meils patirtis kuri gauna kno lstels yra gimimo momentu – kdik priima rankos pilnos Meils ir Diaugsmo.
Tuo metu kiekviena kdikiu lstel prisipildo sigeria diaugsmo,besaligikos meils ir velnumo energijomis.
ATSIRANDA suvokimas to kad jis ,mogus yra mylimas vien dl to kad Gim ioje emje.
i pirmoji emikoji patirtis ir inojimas apie bsalygin meil visam laikui ilieka lsteli atmintyje.
Kai jo pritruksta,kun atsiranda emocionalinis alkis)
Masao metu kuno lastels gauna energijos bsalygikos meiles.
PRISILIETIMAI-
tai l. individualus procesas dovanojantis nuostabius kstazo potyrius knui ir sielai.
Tai ir stiprus,kai masaojamas raumnis ir vielnus,su tantriniu ir kitu masau elementais.
Masao metu mogus atsipalaiduoja sijausdamai prisilietimo atgauna kno harmonij ir vidin energij.
(90m-relaks30m.-bendravimas prie masao duas ir po masao-duas,arbata,kava,jai panorsit.
Butina Sau paskirti ne maau kaip 2-2.30 valandos)
KAIP VIKE
Paadins nepakartojamus ir stebuklingus pasakiko pasimgavimo,
beslygins meils ir vaikiko diaugsmo pojius,
itirpdys nuovarg,
nuims tamp,
padovanos sielai ir knui velnum
nesvarumo ir skrydio bsen.
Masaas
stiprinama imunin sistem,
pagerina savijaut,
suadina krybin energij gyvenimo plan ir idj gyvendinimui.
Sekso paslaugos-Intymaus pobudius paslaug nra.
Kontaktinis t.n.
ÈÍÒÓÈÒÈÂÍÀß ÒÅÐÀÏÈß -ýòî
Ãëóáèííûé ðåëàêñ ìàññàæ âñåãî òåëà ,âñåõ åãî ÷àñòåé
Îí îáúåäèíÿåò â ñåáå òåõíèêó íåñêîëüêèõ ìàññàæåé
(êèòàéñêîãî,ÿïîíñêîãî,òàíòðè÷åñêîãî,ðåôëåêòîðíîãî,ãàâàéñêîãî è äðóãèõ).
ÐÀÑÒÂÎÐßÅÒ(ïî ìåðå âîçìîæíîñòè)íàêîïèâøèåñÿ â òåëå ìåíòàëüíî-ýìîöèîíàëüíûå ñòðåññû.
ÇÀÏÎËÍßÅÒ ÊËÅÒÎ×ÊÈ ÝÍÅÐÃÈÅÉ ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎÉ ËÞÁÂÈ.
(Ïåðâûé îïûò î áåçóñëîâíîé ëþáâè êëåòî÷êè òåëà ïîëó÷àþò â ìîìåíò ðîæäåíèÿ.
Ìëàäåíöà ïðèíèìàþò Ðóêè â ðàäîñòè è ëþáâè.
Êàæäàÿ êëåòî÷êà ðåáåíêà â òîò ìîìåíò íàïèòûâàåòñÿ ýòîé ýíåðãèåé íåæíîñòè,ðàäîñòè
 íèõ ïðîÿâëÿåòñÿ îñîçíàíèå òîãî,÷òî Îí,×åëîâåê,ËÞÁÈÌ ëèøü ïîòîìó,÷òî Ðîäèëñÿ íà Çåìëå.
Îäíàêî ñèñòåìà âîñïèòàíèÿ âíóøàåò ðåáåíêó,
÷òî ëþáîâü íóæíî çàñëóæèòü,
÷òî ÷óâñòâà,÷åëîâå÷íîñòü ñêðûâàòü íóæíî ,
îòòîãî ïðàêòè÷åñêè êàæäûé,ïðè âñòðå÷å ñ íåçíàêîìûìè âíóòðåííå çàæàò,
äàæå åñëè âíåøíå îáùèòåëåí.
Òàê âîçíèêàåò ýìîöèîíàëüíûé ãîëîä,âûçûâàþùèé êàê ó äåòåé,òàê è ó âçðîñëûõ ïðèñòóïû íåïîíÿòíîé çëîñòè,àãðåññèè,÷òî ñîçäàåò ýíåðãîáëîêè â îðãàíèçìå ,âûçûâàÿ óïàäîê ñèë â ñàìûé íå ïîäõîäÿùèé ìîìåíò).
ÊÀÊ ÑÎËÍÛØÊÎ ñîãðåâàåò Çåìëþ,äîæäü íàïèòûâàåò âñå æèâîå,òàê è ÝÍÅÐÃÈß ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎÉ ËÞÁÂÈ,ÈÄÓÙÀß ×ÅÐÅÇ ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈß,ÇÀÏÎËÍßÅÒ ÊËÅÒÎ×ÊÈ ,ÏÐÎÁÓÆÄÀß Â ÍÈÕ ÆÈÇÍÅÐÀÄÎÑÒÍÎÑÒÜ,ÑÎÑÒÎßÍÈÅ Ñ×ÀÑÒÜß.
Îáùåå âðåìÿ -2÷àñà:90ìèíóò-ÌÀÑÑÀÆ30ìèíóò =îáùåíèå,äóø äî è ïîñëå ìàññàæà,÷àé êîôå,åñëè ïîæåëàåòå
=120ìèí.(íà îñíîâå ïðàêòè÷åñêîãî îáùåíèÿ ðåêîìåíäóþ Âàì âûäåëèòü äëÿ ñåáÿ ÷óòü áîëüøå,÷åì äâà ÷àñà,
÷òîáû âû ìîãëè ñïîêîéíî,áåç ñïåøêè â ïîëíîé ìåðå ïðèíÿòü è ïîçâîëèòü ñåáå íàñëàäèòüñÿ ïðîèñõîäÿùèìè âíóòðè âàñ ïðîöåññàìè ðåëàêñà) :-)
ÐÅÇÓËÜÒÀÒ:
Óêðåïëÿåòñÿ èììóííàÿ ñèñòåìà,
Óëó÷øàåòñÿ íàñòðîåíèå,çäîðîâüå,
óñèëèâàåòñÿ ïðèòîê æèçíåííîé ýíåðãèè
òàê êàê ðàñòâîðÿåòñÿ óñòàëîñòü,
èç òåëà ìûøö óõîäèò ìåíòàëüíî-ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæåíèå.
È Äóøà è Êàæäàÿ êëåòî÷êà âñåãî îðãàíèçìà
íàïèòûâàþòñÿ ýíåðãèåé íåæíîñòè,áåçóñëîâíîé ëþáâè è ðàäîñòè.
À òåïåðü î òîì,
×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÒÀÍÒÐÀ
(åå ýëåìåíòû ÿ òàê æå èñïîëüçóþ â ðåëàêñìàññàæå)
(ÒÀÍ-ðàñøèðåíèå,ÒÐÀ-îñâîáîæäåíèå)
ÌÅÄÈÒÀÖÈß ËÀÑÊÈ-
ÒÀÍÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅËÀÊÑ-ÌÀÑÑÀÆ-
ýòî èäóùèå èç ãëóáèíû ñåðäöà ,
ëàñêîâûå,èíòóèòèâíûå è ñèëüíûå è íåæíûå ïðèêîñíîâåíèÿ,ïîãëàæèâàíèÿ ,
ìàññèðîâàíèå êàæäîé ÷àñòè òåëà,êàæäîé êëåòî÷êè,âñåõ òî÷åê.
Îøî ãîâîðèò:
"Íàñòîÿùàÿ Òàíòðà ýòî íå òåõíèêà à áåçóñëîâíàÿ ëþáîâü.
Íå îðèåíòàöèÿ íà ãîëîâó à ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÈÅ Â ÑÅÐÄÖÅ.
Òàíòðà äàåò âàì èçìåðåíèå âûñøåãî ðàññëàáëåíèÿ îíî ïîëîæèòåëüíî.
Îðãàçì Òàíòðû äîëèííûé
(òî åñòü âíóòðè ,â êàæäîé êëåòî÷êå,â ñåðäöå).
 íåì âû äîõîäèòå íå äî ïèêà âîçáóæäåíèÿ à äî ãëóáî÷àéøåé äîëèíû ðàññëàáëåíèÿ."
ÒÀÍÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÃÀÇÌ – ýòî
"ÃËÓÁÈÍÍÛÉ ÐÅËÀÊÑ ÄÓØÈ È ÒÅËÀ,ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÕ ÁÅÇÓÑËÎÂÍÎÉ ËÞÁÎÂÜÞ.
Ýòî ãëóáîêàÿ ðàññëàáëÿþùàÿ ìåäèòàöèÿ.
ÎÍÀ
ÄÀÅÒ ÌÓÆ×ÈÍÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÏÐÎßÂËßÒÜ óìåíèå óïðàâëÿòü ñâîèì ñåìÿèçâåðæåíèåì,
Ïðåâðàùàþùåå Âàñ â áîãà"
ÎØÎ

Mano telefonas:  +37064597**8

  • Miestas: Vilnius
  • Amžius: 20

Mes siekiame, kad gautumėt kokybiškiausias paslaugas ir telefono numerius patikriname.

  Mano telefonas:  +37064597**8

Parašyk SMS su tekstu:

xxx yvn numeriu: 1398


Po akimirkos gausi telefono numerį ir tai labai maža investicija už malonumų pilną laiką.
Gauti numerį