Erotic body massage/lingam massageMy services:
20 minutes -erotic body massage -30ˆ
40 minutes classic massage (legs back) and erotic massage 50 ˆ
60 minutes erotic classic erotic massage -80 ˆ
Work experience almost 2 years
Photos of 1000% of the mine
Attention. There is no sex of any kind. Were not going to make a deal over the phone and at a meeting. Just a massage. Waiting for calls).
Sorry men under 25 do not take
Ìîè óñëóãè:
20 ìèíóò -ýðîòè÷åñêèé ìàññàæ òåëà -30ˆ
40 ìèíóò êëàññè÷åñêèé ìàññàæ (íîãè ñïèíà) è ýðîòè÷åñêèé ìàññàæ 50 ˆ
60 ìèíóò ýðîòè÷åñêèé êëàññè÷åñêèé ýðîòè÷åñêèé ìàññàæ -80 ˆ
Ñòàæ ðàáîòû ïî÷òè 2 ãîäà
Ôîòîãðàôèè 1000% ìîè.
Âíèìàíèå. Ñåêñà íåòó ëþáîãî ðîäà. Ìû íå äîãîâîðèìñÿ ïî òåëåôîíó è íà âñòðå÷å. Ïðîñòî ìàññàæ.  îæèäàíèè çâîíêîâ
Èçâèíèòå ìóæ÷èí äî 25 ëåò íå áåðó .
Mano telefonas:  +37067969**5

  • Miestas: Vilnius
  • Amžius: 23
  • Plaukai: Tamsūs, ilgi
  • Sudėjimas: Lieknas
  • Akys: Žalios
  • Ūgis: 160

Šį skelbimą šiuo metu peržiūri 3 lankytojai. Būk pirmas, kuris susisieksi.

Mes siekiame, kad gautumėt kokybiškiausias paslaugas ir telefono numerius patikriname.

  Mano telefonas:  +37067969**5

Parašyk SMS su tekstu:

spa dak numeriu: 1679


Po akimirkos gausi telefono numerį ir tai labai maža investicija už malonumų pilną laiką.


Gauti numerį